Къде е България през 1939 г.

Страната ни никога не е била сред богатите в Европа, но през 1939 г. икономиката ни имаше импулс и многобройни предимства  

Социалистическият режим десетилетия наред внушаваше, че преди 1945 г. българската икономика е била силно изостанала и хората са тънели в мизерия. В началото на 1990-те се разпространи друга история – че преди „социализма“ България е икономическият тигър на Европа. Днес двете противоположни гледни точки съжителстват в обществото и хората приемат едната и отхвърлят другата от политически симпатии, а не въз основа на факти.

Тази публикация има за цел да предостави на читателя обективни данни, за да може той сам да си отговори къде е българската икономика спрямо другите европейски страни през 1939 г. По-долу обобщавам и анализирам исторически данни за равнището и динамиката на реалния брутен вътрешен продукт на човек от населението, публикувани в еталонното изследване Maddison Project Database на Университета в Грьонинген. Посочените суми са в долари на САЩ от 2011 г. Използван е стандартът cdgppc, приложим за сравнения на жизненото равнище в отделните държави.

Данните за БВП на човек през 1939 г. за 24 европейски страни (без Албания, плюс Турция и СССР) са представени на долната графика.  Нека ги разгледаме и после обсъдим.

Видно е, че през 1939 г. България не е сред богатите страни в Европа, но по БВП на човек изпреварва редица държави, които днес по подразбиране считаме за по-развити. С 2967 долара на човек, България се нарежда преди Португалия (2323 долара), Полша (2801 долара, данните са за 1938 г.) и Унгария (2522 долара).

Звучи изненадващо, но равнището на БВП на човек в България през 1939 г. е съпоставимо с това в Италия, като разликата е по-малка от 8%. За сравнение, през 2016 г. Италия изпреварва България с около 95%.

Съпоставката с другите Балкански страни също буди изненада. Румъния през 1939 г. е драстично недоразвита с едва 27% от българския БВП на човек. Но през 2016 г. Румъния е вече на крачка пред България.

През 1939 г. БВП на човек в Югославия е едва 1/3 от българския, а в Турция – само 2/3.

Както и днес, гръцката икономика през 1939 г. изпреварва българската. Но тогава разликата е от порядъка на една пета и при това бързо се топи. Например през 1929 г. БВП на човек в Гърция е с близо 48% по-висок, отколкото в България. Само за десетилетие, дистанцията с южната съседка е съкратена наполовина.

Историческите данни разкриват любопитни подробности: например, към 1939 г. България вече догонва и икономиката на разрушената от гражданска война Испания. В навечерието на Втората световна война СССР е сериозна икономическа сила, като по показателя БВП на човек се нарежда в златната европейска среда, с 50% по-високо равнище от България.

Разгледани в съвкупност, представените данни сочат следното. През 1939 г. икономиката на България заема 18-то място от 24 европейски държави. Това, от една страна, говори добре за тогавашна България, тъй като през 2016 г. в списъка със същите държави сме на 23-то място. Единствено обобщените данни за бивша Югославия, земя разпокъсана и претърпяла войни и етнически вражди, са малко по-ниски от българските.

От друга страна, трябва да отхвърлим патриотичните лозунги, че през 1939 г. България е едва ли не от една черга със Западна и Централна Европа. Това просто не е така. БВП на човек в икономическия център на Европа (Франция, Холандия, Великобритания, Германия, Дания) тогава – както и сега, е 2 до 3 пъти по-висок от този в България.

Все пак бие на очи, че през 1939 г. България е по-развита от много свои съседи. Днес бихме казали, че през 1939 г. България е част от европейската периферия, в една категория с южните страни Испания, Италия, Гърция, много по-напред от Португалия, Югославия, Унгария, да не говорим за Румъния.

Днес вече не сме в периферията на Европа: по размер на икономиката, спрямо другите страни на Стария континент сме се превърнали в чуждо тяло. Намираме се там, където преди 80 години са били останалите балкански държави без Гърция. Предимството, което явно сме имали, е загубено през десетилетията.

Уместни са още няколко забележки. Първо, показателят БВП на човек може да се приеме само условно за измерител на жизненото равнище. Но през 1939 г. България е егалитарно общество, с малък държавен апарат (през 1938 г. данъчната тежест е под 15%), малоброен елит и маса от сравнително заможни селяни. БВП на човек в България приблизително се равнява на средния доход.

В СССР не е така: огромна част от националния доход се изземва от държавата за нейната идеологически мотивирана милитаризация и индустриализация. От друга страна, в страни като Франция и Великобритания неравенството в този период е много високо и реалният доход на населението, макар и по-висок, не е чак два пъти по-висок от българския.

Второ, през 1939 г. България може и да не е „четвърта икономика на Европа“, както понякога се хвалят патриотарите, но е с втория най-висок икономически растеж в Европа. Сравнението на данните за 1938 и 1939 г. показва, че първа по икономически растеж е Австрия: Аншлусът е добавил над 15% към БВП на човек там. Втора, с почти 12% растеж, е България.

Този факт от своя страна може да се разгледа в две насоки. Едната е икономическият импулс, изпитан от присъединяването към сферата на влияние на Берлин. Германският фактор в българската икономика се изразява в много посоки – например трансфер на технологии и достъп до пазар, гладен за селскостопанска продукция (тютюн, зърно, яйца, маслодайни семена, плодове, кожи и др.)

Важен е и ефектът от клиринговата система със страните на Германската ос. Звучи парадоксално, но в периода 1933-1935 г. яйцата са по-важен експортен артикул за България от зърното. Обяснение дават договорите за доставка с Германия, сключвани по фиксирани цени.

По-детайлни данни за българската икономика в навечерието на Втората световна война може да се намерят в изследването „Развитие на конюнктурния цикъл в България 1934-1939“ на големия български икономист Асен Христофоров. Българската индустрия тогава действително е била в зачатък, но някои производства са се развивали бързо – текстил, каучук, въглища, кожи, захар, храни и др. Показателно е, че български цимент се е доставял с кораби чак до Египет. По собствени изчисления, през 1937 г. стойността в производствения отрасъл на България съответства на около 16.4% от националния доход.

Но Германия не обяснява всичко в главоломния растеж на икономиката ни. През 1939 г. в България живеят над 6.6 млн. души, като само за 10 години броят им е нараснал със 700 хил. Населението е младо и активно и нараства с по 50 хил. души годишно. Икономиката не просто запазва жизнения стандарт в условията на ускорен демографски прираст, но го повишава. Тази демографска инерция е основа за трудовия героизъм от 1950-те и 1960-те.

Цитираните дотук данни са безспорно свидетелство, че хипотезата за „естествената бедност на България“ е несъстоятелна. При друг модел на управление е имало периоди, когато българската икономика е постигала сравнително по-високо производство и доходи.

„Естествената бедност“ е широко разпространена, но заблуждаваща икономическа концепция. Известният американски икономист от сръбски произход Бранко Миланович наскоро стана поредният, който заяви, че Балканите са обречени да са бедни, защото географията им е „лоша“. Данните за България, цитирани по-горе, опровергават тази теза.

Накрая нека погледнем къде сме били и къде сме сега. През 1939 г. БВП на човек във Франция е 2.4 пъти по-голям по сравнение с българския, съотношението с Германия е 2.5 пъти, с Австрия 1.6 пъти, с Великобритания 2.9 пъти.

През 2016 г. Австрия има 2.5 пъти по-висок БВП на човек от България, Франция 2.2 пъти, Германия 2.6 пъти, Великобритания 2.2 пъти. Като цяло, изоставането ни спрямо европейските центрове на богатството е без особено изменение.

Не стоят така нещата със страните от средния ешелон: някога по-бедна от България, днес Полша има с 45% по-висок БВП на човек. Унгария ни изпреварва с 34%, Португалия с 55%. Раздраната от криза Гърция е с 37.5% пред България по реален БВП на човек (без да говорим, че гръцкият народ е вече много по-многолюден от българския).

Обяснението? Почти всички страни от „втория ешелон“ са минавали през трудности, съпоставими с българските: разчистване на разрушенията от войната, тоталитаризъм, Голям брат, демонтиране на социалистическия режим, финансова криза. Трудностите ни не са уникални.

Очевидно е, че останалите страни са приложили методи на управление на икономиката, които се различават от нашите. 80 години са достатъчно дълъг отрязък от време, за да може да заключим това. Политическата и организационна траектория, по която се движи България, е причина за сравнителното ни обедняване.

Остава ни съмнителната национална гордост, че през 1944 и 1945 г. БВП на човек в България е по-висок от този в Италия. Или по-скоро трябва да осъзнаем, че теорията за естествената, „географска“ бедност е псевдонаучно обяснение за провалите в политиката и икономическата организация. Не е от особена полза да се задълбочаваме в спорове дали това е по наша или чужда вина. За да забогатеем, трябва да се променим.

На снимката – корица на сп. “Народен кооперативен лист”, 1942

Споделете статията:

10 Comments

 1. Очевидно е, че основната причина за лошите икономически показатели е политическата система на управление в България след 1944 г. Силната зависимост на всички сфери на обществения живот в страната от Съветските имперски интереси слага решаващ отпечатък и определя състоянието ни и нашето място в Европа за десетилетия напред.
  Не можем да не споменем, че през целия период след II-та св. война начело на държавата ни стоят страхливи, некадърни, недоучили, но верни на социалистическата идея и предани на Москва “активни борци”. След промените всички възлови места в държавните и обществени структури са обсебени от техните лакеи, подлоги, охранители и всякакви измамници.
  Затова и периодът на преход у нас продължи и продължава толкова дълго време. Зависимостта ни от руснаците, насадения ни манталитет продължава да трови желанието ни за работа и развитие. Хората са обезверени, объркани, съсипани. Младите емигрират на Запад, по-възрастните копнеят за “старото време”. Това е златен период за властващите, целта на руската върхушка е постигната.
  България се люшка между Европейската ценностна система и привидно стабилната Руска авторитарна власт.
  Трябва да намерим пътя си!

 2. Димитър

  Икономическите ни показатели след 1944 друго казват. 70-80години брутния вътрешен продукт на България е около 0.32-0.33 процента от световния. Докато днешно време имаме около 0.08% така че всичките ти писаници олекват.

 3. Димитър

  Твърдението за равномерното разпределение на доходите през 1939 не е вярно. 80% процента от населението е живеело в кирпичени къщи с по 2 стаи с имущество една маса и един казан. И още един факт в този период в България на 1500 човека се пада един автомобил, а във Великобритания един автомобил на 8 човек.

 4. Димитър Събев

  Димитър, това за равномерното разпределение на дохода към 1939 г. е ваше твърдение, не на автора. В статията пише, че България е била егалитарно общество, което е нещо доста по-различно. За автомобилите не знам, но за едната маса и единия казан не съм съгласен – имам други сведения. Така или иначе, това не са “обективни данни”: ако имате такива, моля споделете източника.

 5. Симеон

  Бих искал да Ви попитам за всичките източници, които сте използвали, докато сте писали статията.

 6. Дедо Йоцо

  и след 9 септември млади семейства почват с 1 маса 2 стола и креват…а преди девети 9 човека в 2 стаи и бълхи,бълхи,въшки и дървеници.Много розови представи имате за тогава,даже някакви шемети бяха измислили че толкова сме били богати че немците идвали гастарбайтери в България,от Хитлерова Германия която пращи от производство и същата година започна война против целия свят

 7. Попаднах на това, не зная дали е истина :”В изказване пред Народното събрание на 12 март 1940 г., за жизненото равнище в България депутатът Серафим Георгиев казва:
  „Това показва, че картината на българската мизерия е страшна….Аз мога да ви припомня картини от Берковско, които видях с очите си: едно дете ядеше симид вместо сирене с царевичен хляб.
  Мога да ви прочета данни…,че 19,5 % от селските семейства живеят в тухлени, а 61 % в кирпичени къщи; селското жилище се състои обикновено от две стаи, в които живеят средно шест души; в тия стаи се и готви.
  Нямат кладенци 57 % от домакинствата; нямат клозети 17,4 % от тях. Нямат кревати 20 % от домакинствата, а останалите 80 % от тях имат средно по два кревата за шест души. Нямат маса 28,5 % от домакинствата, а 36 % нямат стол. Нямат печка 28 % от домакинствата. Нямат юрган 36 % от тях. Нямат дюшеци 46,5 %, а 34 % нямат никаква постеля. Домашните съдове и прибори са със съмнителна чистота и се държат на открито понеже 53 % от домакинствата нямат нито един шкаф. Измиването на тялото през зимата е непознато.
  Долните дрехи обикновено са така замърсени, че са хванали кожа от кир. Ето това са покъртителните условия за закъснелостта на българския живот”

 8. Тая статистика от край време върли антикомунисти я размахват наляво-надясно с една единствена цел – да покажат, как социализма ни бил върнал назад с векове. По-лошото е, че българина няма хал-хабер от историята на собствената си държава и кълве на всякакви измишльотини.
  Така, започвам по ред…
  1/ Доцент Мартин Иванов от СУ в книгата си за брутният вътрешен продукт на България тотално обори изчисленията на Ангус Мадисън, понеже според Иванов, Мадисън е използвал погрешни данни и изчисления от български икономисти…
  2/ Т.нар. “икономически подем” след средата на тридесетте години е изключително съмнителен. Точно Иванов твърди, че най-силната година на монархията по икономически показатели е 1943-та, когато царят умира. Освен това, подобен икономически възход се наблюдава в почти всички държави, понеже се овладява финансовата криза от Голямата депресия… При нас се вижда по-осезаемо, по простата причина, че 67% от износа ни вече е свързан с нацистите, което в никакъв случай не означава, че сме добре. Това означава единствено, че сме зависими икономически от швабите.
  3/ Каква икономика на страната? 80% от населението на страната в този период е селско, освен това близо 2/3 от градовете имат селскостопански облик. 33% безработица и близо 45% тотално неграмотно население. Всички данни са от “Статистически годишник на царство България” за 1941-ва година.
  4/ Спрете да вярвате на фалшификации и простотии…

 9. Благоев

  Баба ми не е имала jsm…

 10. За бандитуващи БКП експлоататори, преди 1944г. беше по доре от 1914г. беше по добре от 1814г. беше по добре от 1714г. и така бре мръсни партиини тарикати ще се върнем при Адам и Ева с голи задници!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *